Sản phẩm

WIZ Plus 시리즈

  • SSI Type 고정밀 디지털 위치센서

  • 무급유 Sliding Bush

  • 누유 예방 형체 실린더

  • 고중량 금형 장착 가능

  • 15인치 KEBA 컨트롤러

  • 타이바 풀러 (Tie Bar Puller) 장치 (옵션)

WIZ Plus 시리즈는 에너지 절약형 Two Platen 중대형 유압사출기입니다.(450톤~3200톤)
(위의 특장점은 1400톤 이상 대형에 적용됨)

가전제품

LS Mtron의 사출성형기는 높은 생산성, 적은 비용으로 TV, 세탁기, 냉장고 등의 가전제품을 사출성형할 수 있습니다.

Nhóm ngành công nghiệp áp dụng

자동차부품

LS Mtron의 사출성형기는 자동차 부품분야에서 고객사 품질의 안전성을 제공합니다. 당사의 Turn Key 솔루션을 통해 개발부터 고객별 요청 옵션 처리 등의 기술을 제공하며, 정밀·고성능 양산 능력을 필요로 하는 자동차 산업의 전 분야에서 고객들에게 최상의 가치를 제공합니다.

Nhóm ngành công nghiệp áp dụng

포장

포장 산업은 보다 빠르고 정확하며 정밀한 기계를 요구합니다. LS Mtron의 사출성형기는 고효율적 사출속도와 형체력을 통해, 더 얇아진 제품 두께에 대응이 가능하며, 냉각시간을 단축시켜 고객에게 효율성을 제공합니다.

Nhóm ngành công nghiệp áp dụng

의료기기

최고의 안전성, 누유없는 환경 친화적 작업성으로 클린룸에 적합한 생산과 정밀도 등 의료용품에 필요한 최적의 솔루션을 제공합니다.

Nhóm ngành công nghiệp áp dụng

Nếu có câu hỏi về LS Mtron-doanh nghiệp luôn hướng tới khách hàng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng và tận tâm các câu hỏi của quý khách. Hỏi đáp trực tuyến